Onderwijs Ontwikkelingen

Voor het komende jaar hebben we verbeterpunten opgesteld uit het schoolplan. Ook de  tweejaarlijkse enquête, die is ingevuld door leerkrachten, ouders en kinderen geeft een aantal punten voor verbetering aan. We gaan ons onder andere bezig houden met:

Onderwijs en kwaliteit

Leerteam taal/spelling:

Vanaf dit school wordt er een nieuwe taal- en spellingmethode (Staal) geimplementeerden geborgd in de groepen 3 t/m 8. Een goede implementatie draagt immers bij aan het succes van de methode. We maken gebruik van een start- en verdiepingstraining waar aandacht wordt besteed aan de didactiek, differentiatie, organisatie, software en meer. Daarnaast initieert het leerteam meerdere bijeenkomsten waar specifiek aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld de software bij de methode en waar diverse thema’s en werkwijzen verder op elkaar worden afgestemd.

Leerteam Dalton:

We vinden het belangrijk dat er een gedegen opbouw is binnen de school wat betreft de aan te leren Daltoncompetenties. Dit moet herkenbaar zijn in de schoolorganisatie. Per periode worden er thema’s aan de orde gesteld, hierbij valt te denken aan: plannen van de weektaak, regels rondom het stoplicht, ganggebruik en de inloopmomenten.

Leerteam meer- en hoogbegaafdheid:

Dit leerteam gaat verder met het beleid maken rondom de verdieping en verbreding van de reguliere leerstof voor leerlingen die over de hele linie behoefte hebben aan extra uitdaging. Hierbij valt te denken aan leeractiviteiten zoals projecten en onderzoeksopdrachten met als doel om verschillende denk- en leerstrategieën te leren gebruiken, die aansluiten bij hun onderwijsbehoeften en leerstijl. De denkvaardigheden van Bloom vormen hierin onze leidraad: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Ook aspecten als mindset, planning, reflectie en samenwerking krijgen hierin een duidelijke plaats.

Inzet werkdrukgelden

Met elkaar is het gesprek gevoerd over de knelpunten die collega’s ervaren en nagedacht over oplossingen. Op basis van dit gesprek is een bestedingsplan opgesteld dat besproken is met het team en vervolgens ter instemming is voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR (PMR).

Met de extra inzet van de onderstaande punten verwachten we de werkdruk te verminderen en nog beter aan te kunnen sluiten bij de leer- en onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Deze inzet wordt geëvalueerd met het team.

We hebben gekozen om de werkdruk gelden voor komend schooljaar als volgt in te zetten:

  • Elke kleutergroep krijgt vijf uur per week ondersteuning in de groep van een pedagogisch medewerker/klassenassistent van Humanitas
  • De groepen 3 t/m 8 krijgen anderhalf uur per week per groep ondersteuning bij kinderen die iets extra’s nodig hebben om de doelen te bereiken en kinderen die meer aan kunnen.
  • Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er een gymdocent ingezet.
  • Alle groepen krijgen twee administratie dagen per jaar, de vervanging van deze dagen wordt door één collega uit het team gedaan.