Praktische ABC

Een aantal praktische zaken hebben we op alfabetische volgorde gerangschikt.

Het gaat hier om regels, afspraken en belangrijke wetenswaardigheden.

B

Bewegings-onderwijs

De lessen bewegingsonderwijs, gymnastiek dus, vinden plaats in de gymnastiekzaal. De groep 1-2 hebben een apart speellokaal en de kinderen van deze groepen gymmen in ondergoed (hemd en onderbroek). De gymlessen worden door de eigen leerkracht verzorgt.

De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten zorgen voor eenvoudige gymnastiekkleding. Gymschoenen die buiten gedragen worden, mogen niet in de zaal worden gebruikt en dat geldt ook voor gymschoenen met zwarte of donkere zolen. De gymlessen worden door de vakleerkracht-gym verzorgt.

Buitenschoolse opvang (schoolgids)

De Buitenschoolse Opvang wordt binnen ons pand door Kinderopvang Humanitas georganiseerd. De kinderen worden om 14.00 uur bij de lokalen opgehaald en mee naar de eerste verdieping van Antares genomen, waar de lokalen van de BSO zijn. Voor meer informatie: www.kinderopvanghumanitas.nl

De SNO haalt ook kinderen op om naar de Sportieve Naschoolse Opvang te gaan. Voor meer informatie over de SNO Leusden: www.snoleusden.nl 

Het is belangrijk dat u aan de leerkracht doorgeeft op welke dagen uw kind gebruikmaakt van de BSO of SNO. Mocht uw kind een keer geen gebruik maken van de BSO of SNO dan dient u dat zowel aan de leerkracht als aan de BSO of SNO door te geven. 

Burgerschap (schoolgids)

Actief burgerschap is het kunnen en willen participeren in de samenleving. Bij burgerschap gaat het om DOEN.

Een actieve burger, hoe jong ook, heeft de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen, niet als apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs.

Veel elementen van actief burgerschap en sociale integratie maken al deel uit van de vakken. U kunt daarbij denken aan vakken als Levensbeschouwelijk onderwijs binnen onze filosofielessen, onze methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie ‘Blink’ en Nieuwsbegrip.

De Daltonwaarden en de Kanjermethode geven de kinderen richting en houvast als het gaat om waarden, normen en vaardigheden. Maar vooral de dagelijkse omgang tussen leerkrachten en leerlingen, en leerlingen onderling, zijn bepalend voor hun ontwikkeling als burgers. 

D

Draaiboek Covid-19 - scenario's najaar 2022

 

Op 1 juli 2022 is het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs gepresenteerd door het Ministerie van OCW. Het sectorplan beschrijft vier scenario’s voor de aanpak van het virus en de bijbehorende maatregelen voor het funderend onderwijs. Van scholen/schoolbesturen wordt verwacht een draaiboek per scenario voor hun eigen context en locatie(s) op te stellen. Dit draaiboek is opgesteld door de corona werkgroep voor Stichting Voila Leusden en kan op schoolniveau of op eiland niveau worden aangepast aan de schoolspecifieke omstandigheden. Het draaiboek wordt voor 1 oktober afgestemd met de medezeggenschap en eventuele samenwerkingspartners.Scholen wordt gevraagd om bij de uitvoering van de maatregelen te zorgen voor een goede monitoring van het effect in de praktijk, op onderwijspersoneel, leerlingen en ouders. 

Wanneer welk scenario? 

Het kabinet besluit wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. Indien het kabinet besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren (zowel bij opschaling als bij afschaling), maar uiterlijk binnen één werkweek. Omdat we de afgelopen jaren gezien hebben dat snelle wisselingen in de geldende maatregelen het draagvlak voor naleving sterk verminderen, blijven deze maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldigDe maatregelen zijn ‘cumulatief’. Dit betekent dat bij opschaling naar het nieuwe scenario de reeds geldende maatregelen van het ‘oude’ scenario van kracht blijven. 

Binnen Stichting Voila regelt de “werkgroep Corona” dat binnen 24 uur de te nemen maatregelen op alle scholen bekend zijn. Ook is er binnen 24 uur overleg met de andere scholen en de kinderopvangorganisaties in Leusden/Achterveld. Hierbij maken we gebruik van het bestaande logboek en de bekende communicatielijnen. De “werkgroep Corona” zal bij opschaling altijd een fase vooruit denken, bijvoorbeeld het bestellen van mondkapjes, zelftesten en schoonmaakmaterialen.

Draaiboek COVID-19

 

E

Eten en drinken (schoolgids)

We hebben ervaren dat samen een ‘gezonde snack’ eten de kinderen stimuleert om zichzelf een gezonder eetpatroon aan te leren. Als school zien we ook het belang van gezond eetgedrag en willen daar een positieve bijdrage aan leveren. Uiteraard bepaalt u zelf als ouder wat u uw kind meegeeft naar school. De dinsdag, woensdag en donderdag zijn op onze school ‘gruitdagen’. Op deze dagen vragen wij u om uw kind een stuk groente of fruit voor in de ochtendpauze mee te geven.
Voor de ochtendpauze op maandag en vrijdag vragen wij u ook om het liefst iets gezonds te eten mee te geven.

Extra verlof aanvragen buiten de vakanties

 

 

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?

Je mag je kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doe je dit wel, dan overtreedt je de Leerplichtwet en ben je strafbaar. 

Kun je door je werk in niet één van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kun je  1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kun je door je werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met je gezin op vakantie. Als je seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector of als je met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kun je een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. 

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen

Je vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet je uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.  Het verlof vraag je aan via de website met de knop 'verlofaanvraag' rechtsboven op de home-pagina.

De directeur kan je om een verklaring vragen waaruit blijkt dat je niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan en dat wanneer je wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Dit doordat je bijvoorbeeld een groot deel van je omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor je op kunnen stellen.

De schooldirecteur beslist of je kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag je  kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij de schoolvakanties om kan bijna nooit en dit zal met de leerplichtambtenaar besproken moeten worden.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Je kind kan alleen vrij krijgen als:

 • je kunt aantonen dat je door je werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
 • je onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als je op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

Je kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar indienen.

Vrij voor bijzondere omstandigheden

Je kunt ook vrij vragen voor je kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.

Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur je toestemming geven als je voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.

Vuistregels voor extra verlof

Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Veel directeuren van scholen en leerplichtambtenaren hanteren de vuistregels die hieronder staan om bij gewichtige omstandigheden wel of geen extra verlof te verlenen.

Omdat deze vuistregels geen wettelijke regels zijn, is het niet verplicht deze regels toe te passen. Onder de vuistregels valt:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: maximaal twee dagen.
 • Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of grootouders: één dag.
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad* van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.

F

Festiviteiten

De belangrijkste festiviteiten van het schooljaar zijn:

 • het sinterklaasfeest.
 • het kerstfeest
 • sportevenementen zoals schoolvoetbal, schoolkorfbal en het schaaktoernooi
 • avond 4 -daagse
 • koningsspelen
 • schoolreisjes
 • afscheidsavond groep 8
 • verjaardagen leerkrachten
 • het schoolkamp voor groep 8

Fietsen

Kinderen die niet in de woonkern Leusden-Zuid wonen, kunnen op de fiets naar school komen.Voor de kinderen uit Leusden-Zuid geldt in principe dat ze lopend naar school moeten komen. Een uitzondering vormen die kinderen die in de "uithoeken" van Zuid wonen.

Fotograaf

Elk schooljaar komt er een schoolfotograaf, die een pasfoto van uw kind en ook een groepsfoto maakt. Tevens is het bij ons een goede gewoonte dat er om het jaar een familiefoto wordt gemaakt (broertjes en zusjes die op school zitten, samen op één foto).

G

Goede doel

Elk jaar houden we een actie voor een goed doel. Jaarlijks wordt dit door o.a. de leerlingeraad medebepaald.

H

Hoofdluis (schoolgids)

Iedereen kan het tegenwoordig krijgen. Schaamte hoeft absoluut niet! Kinderen besmetten elkaar zeer makkelijk en daarom is regelmatige controle gewenst.

Wanneer u hoofdluis ontdekt:

 1. De school inlichten, wij waarschuwen de andere ouders;
 2. uw kind behandelen voor het weer naar school gaat, uw drogist of apotheek heeft middelen daarvoor.

Verschijnselen: jeuk, krabben, ontstoken plekjes op het hoofd. Kijk vooral tussen het haar op warme plekken, achter oren, achterhoofd. De luizen krijgt u zelden te zien, wel de neten (eitjes) die aan het haar geplakt zitten.

Het lijkt roos, maar roos zit los. Neten zitten op het haar geplakt. Na de behandeling uitkammen met een speciale kam die de neten verwijdert! Kleding en beddengoed moet ook behandeld worden. Een week in een goed gesloten plastic zak bewaren helpt ook. Goede controle blijft noodzakelijk.

Na iedere vakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. Dit is een preventieve maatregel die is bedoeld om tijdig hoofdluis te signaleren. De controle wordt uitgevoerd door enkele ouders. Wordt er hoofdluis geconstateerd dan gaan we hier discreet mee om en melden we het de betrokken ouder en/of verzorger.

Huiswerk (schoolgids)

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. Uiteraard gaat het hierbij om geringe hoeveelheden die jaarlijks wordt opgebouwd. Doel van huiswerk is om de kinderen er aan te laten wennen dat ze in hun vrije tijd toch wat ruimte plannen voor schoolse zaken.

I

Informatiebrief / klassenbezoek

In de maand september informeert de leerkracht de ouders wat er zich in de loop van het schooljaar gaat afspelen in de groep. De ouders worden op de hoogte gebracht door middel van een uitgebreide informatiebrief.

Op de eerste vrijdag van het schooljaar wordt vanaf 14.00 uur op het schoolplein het nieuwe schooljaar met ouders en kinderens geopend. Er is dan een borrel + hapje en er is gelegenheid om de klassen in te gaan om de leerkracht(en) te ontmoeten en om de nieuwe werkomgeving van je kind te bewonderen.

Inspectie (schoolgids)

Elke school staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. De taken van deze inspectie zijn:

 • het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften
 • bekend blijven met de toestand van het onderwijs onder meer door bezoek aan de scholen
 • bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs
 • rapporteren aan en adviseren van de bewindspersonen
 • verrichten van andere werkzaamheden, waaronder het behandelen van klachten.

 

Het adres van de inspectie is:

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis).

Interne Begeleiders (schoolgids)

Om de leerlingen goed te begeleiden in hun ontwikkeling zijn er naast leerkrachten ook interne begeleiders aanwezig op school. De interne begeleider helpt, coördineert en stuurt aan op het gebied van de leerlingenzorg. Voor de groepen 1 t/m 4 is Loes Klarenberg de IB-er (lklarenberg@paletleusden.nl ) en voor de groepen 5 t/m 8 is Janneke van Dijk de IB-er (jvdijk@paletleusden.nl). 

Interne contactpersonen (schoolgids)

Voor onze school zijn Marion van Setten en Marjan Bronkhorst de interne contactpersonen.

De taken van de interne contactpersonen zijn:

 • De belangen behartigen van de klager of de aangeklaagde. Ook hier geldt net als bij de externe vertrouwenspersonen dat een collega interne vertrouwenspersoon van een andere school of locatie de belangen kan behartigen van de aangeklaagde, als deze laatste daar prijs op stelt.
 • De eerste opvang verzorgen wanneer er een klacht wordt ingebracht.
 • Verwijzen naar de externe vertrouwenspersonen.
 • Meldplicht naar het bestuur wanneer er sprake is van een vermoeden van seksuele intimidatie.
 • Informatie en voorlichting geven.
 • Initiatieven nemen in preventieactiviteiten en deze in- en doorvoeren. Dit in overleg met de externe vertrouwenspersonen en de directie. Evaluatie van deze activiteiten.
 • Overleggen met collega’s, directie, ouders, externe vertrouwenspersonen en derden. (Met inachtneming van geheimhoudingsregels).

Invallers (schoolgids)

Het komt wel eens voor dat een leerkracht afwezig is in verband met ziekte of bijscholing. Wij proberen dan een invalleerkracht te vinden voor de groep. ’t Palet is aangesloten bij een pool met invallers, maar soms is het toch niet mogelijk om een invaller te vinden. De groep wordt dan verzocht om thuis te blijven waarbij de kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden wel naar school mogen komen. Deze kinderen gaan in een andere groep aan het werk. Van tevoren worden ouders hierover geïnformeerd.

K

Klachtenregeling (schoolgids)

Als het goed is lopen ouders en verzorgers makkelijk bij leerkrachten of de directeur binnen om problemen te bespreken. Het kan voorkomen dat de ouders/verzorgers en de leerkracht/directeur toch niet tot een oplossing komen. Dan kunt u als ouder contact opnemen met de interne contactpersoon van de school. Als de klacht van een dermate zwaar gehalte is, dat de ouder of de school het wenselijk vindt dat een ander, buiten de school, zich over de klacht buigt, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

Ook medewerkers van de stichting kunnen hier gebruik van maken.

De overheid heeft voor alle besturen een klachtenregeling verplicht gesteld. Ons bestuur heeft zich aangesloten bij een landelijke klachtencommissie die deze regeling uitvoert. In het kader van de uitwerking van deze klachtenregeling heeft het bestuur van stichting Voila een contract afgesloten met de CED groep. Bij deze instantie werken externe vertrouwenspersonen die ingeschakeld kunnen worden. 

Het bestuur wil hiermee voldoen aan haar wettelijke verplichting betreffende de klachtenregeling. Daarenboven wil het bestuur met een goede uitwerking van de klachtenregeling bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het pedagogisch klimaat op haar scholen. De school moet ten allen tijde een veilige plaats zijn voor leerlingen, ouders en medewerkers. 

Meer over de klachtenregeling vindt u op de website van Stichting Voila onder het kopje “Over ons”.

De externe vertrouwenspersonen voor stichting Voila zijn:

Hans van Holland en Angela Groen

Postbus 8639 

3009 AP Rotterdam 

Telefoon: 010-4071599 

emailadres: evp@cedgroep.nl 

Bezoekadres: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam 

 

De interne contactpersonen op onze school zijn:

Marion van Setten en Marjan Bronkhorst

Klassenouders en hulpouders (schoolgids)

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich opgeven om klassenouder te worden. De klassenouders kunnen de leerkracht bij allerlei activiteiten ondersteunen en kunnen ook andere ouders inschakelen voor ouderhulp. Hierbij kunt u denken aan hulp bij het leesonderwijs, vervoer naar musea, hulp bij de Koningsspelen en Paaslunch. We hopen altijd ouders te vinden die bereid zijn om de helpende hand uit te steken. Dat geeft ons de gelegenheid om activiteiten te organiseren die we goed vinden voor de ontwikkeling van het kind. 

Kunstzinnige Vorming

Met NEOS hebben we een contract afgesloten. Dit contract houdt in dat de kinderen bij ons op school alle onderdelen van de kunstzinnige vorming minstens eenmaal aangeboden krijgen tijdens de basisschoolperiode. Het gaat dan om dans - muziek - drama - audiovisuele vorming en beeldende vorming.

L

Leerplicht

Als een kind vier jaar is, mag het naar school. Verplicht is het dan nog niet. Als een kind tenminste drie jaar en tien maanden oud is, kan het, om aan de basisschool te wennen, de school voor ten hoogste vijf dagen/dagdelen bezoeken. Als een kind vijf jaar is geworden, moet het naar school. Op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig. U moet uw kind dan op een basisschool laten inschrijven. Vaak is dat al gebeurd. Bijna alle kinderen gaan naar de basisschool als ze vier jaar zijn. Ouders zijn verplicht er voor te zorgen dat hun kind naar school gaat.

Als een volledige schoolweek voor een vijfjarige te vermoeiend is, kan gebruik worden gemaakt van een speciale regeling die inhoudt dat een vijfjarige ten hoogste vijf uren per week mag thuisblijven. De ouders moeten dat tijdig doorgeven aan de directie van de school. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Zodra uw kind 6 jaar is geworden, is deze regeling niet meer van toepassing. Als uw kind twaalf is geworden, zal het over het algemeen de basisschool verlaten. Kinderen die nog wat meer tijd nodig hebben mogen maximaal twee jaar langer op de basisschool blijven. Het kan voorkomen dat een leerplichtig kind de lessen moet verzuimen. In zeer speciale gevallen wordt hiervoor toestemming verleend. Hierbij kunt u bijv. denken aan ziekte in de familie, een begrafenis of een huwelijk. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk bij de directeur te worden ingediend. Een wintersportvakantie of een dagje Efteling buiten de vastgestelde vakanties om, behoren dus niet tot de categorie "zeer speciale gevallen". In de leerplichtwet staat ook de procedure vermeld voor verwijdering/schorsing van een leerling. Ouders en leerling dienen gehoord te worden en de inspectie moet op de hoogte worden gesteld. Ondertussen kan de leerling worden geschorst. De school heeft wel een inspanningsverplichting: gedurende acht weken dient actief te worden gezocht naar een andere basisschool voor de te verwijderen leerling. Na deze periode volgt de definitieve verwijdering.

Levensbeschouwelijk onderwijs/filosofie (schoolgids)

De basis van het levensbeschouwelijk onderwijs op ‘t Palet bestaat uit Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) en Protestants Vormings Onderwijs (PVO).  Daarnaast worden in een cyclus van twee jaar in de groepen 7 en 8  de andere grote levensbeschouwingen of wereldreligies verkend (LBO).

Vormingsonderwijs:

Het vormingsonderwijs wordt op verschillende manieren in alle groepen aangeboden, passend bij de ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen. Dit rond actuele en aansprekende thema’s die vanuit humanistisch of protestants-christelijk perspectief worden benaderd. In de groepen 7 en 8 worden de andere grote levensbeschouwingen of wereldreligies verkend.

Filosofie:

We kiezen hierbij voor de vorm van filosofie. Dit omdat dit een vorm is waarin kinderen leren nadenken, naar de ander te luisteren en zo bouwen aan eigen positionering en begrip voor de ander. De filosofie lessen worden gegeven door vakdocenten vanuit het Humanistisch Vormingsonderwijs en het Protestants Vormingsonderwijs. Centraal in deze lessen staat de inbreng vanuit de leerlingen. 

Voorwaarden:

Deze lessen zijn op vrijwillige basis, dit wordt toegelicht tijdens het kennismakingsgesprek aan alle nieuwe ouders. 

Voor alle lessen, filosofie-HVO-PVO en LBO, geldt dat er alle vrijheid is voor open dialoog en het vormen van een eigen mening. 

De docenten HVO en PVO worden in hun werk ondersteund door het Centrum voor Vormingsonderwijs. 

Luizencontrole

Na elke vakantie worden alle kinderen door een aantal ouders gecontroleerd op hoofdluis. Als het nodig is informeerd de leerkracht de oudres of er hoofdluis in de groep is.

M

Mobiele telefoons (schoolgids)

Wij adviseren de kinderen (en hun ouders) om geen mobiele devices mee naar school te nemen. 

 In de eigen tas

Het bezitten van mobiele telefoons, mp3-spelers (I-Pod’s, iAudio, etc.), smartwatches en tablets op school is toegestaan, mits de devices uitgeschakeld in de tas van de leerling zitten gedurende de gehele schooldag. Ook in de pauzes blijven de mobiele devices op deze plek. Wij dragen als school geen verantwoordelijkheid voor het kwijtraken of kapot gaan van deze devices. Een smartwatch mag gebruikt worden als gewoon horloge (als de telefoon uitgeschakeld is komen hier geen berichten op binnen).

Gebruik

Alleen op aangeven van de leerkracht mogen meegebrachte mobiele telefoons, smartwatches, mp3-spelers, smartwatches en tablets gebruikt worden in de klas voor educatieve toepassingen. Buiten de les wordt op het gehele schoolterrein het gebruik van mobiele telefoons, smartwatches, mp3-spelers (I-Pod, iAudio, etc.) en tablets niet toegestaan.

Waarom?

Steeds vaker krijgen wij te maken met problemen rondom mobiele devices die kinderen meenemen naar school. Denk aan foto’s of afbeelding van andere leerlingen plaatsen op internet.  Wij verbieden dan ook het gebruik van mobiele devices in school en op het schoolplein gedurende de gehele schooldag. Ouders/verzorgers kunnen altijd naar school bellen wanneer zij vragen hebben of een boodschap willen doorgeven aan hun kind. Ook de kinderen kunnen indien nodig gebruik maken van de telefoon op school. Het is daarom niet nodig dat onze leerlingen mobiele telefoons mee naar school nemen.

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor mobiele telefoons, smartwatches, mp3-spelers, tablets etc. die geen eigendom zijn van de school.

Consequenties

 1. Indien een kind op school of op het schoolplein gedurende de schooldag met een mobiele device wordt gezien dan zal hij/zij deze moeten inleveren bij de leerkracht. Aan het eind van de dag krijgt hij/zij het mobiele device terug. Tevens ontvangt hij/zij kind een waarschuwing van de leerkracht. 
 2. Indien het nogmaals gebeurt informeren wij de desbetreffende ouders en worden afspraken gemaakt met het kind. Het kind kan zijn mobiel om 14.00 uur ophalen bij de directeur.  
 3. Indien de afspraken niet worden nageleefd wordt er een notitie te gemaakt in het leerlingvolgsysteem en worden ouders op de hoogte gesteld dat hun kind een week lang geen mobiel device meer mee naar school mag nemen. 

Bovengenoemde afspraken worden aan de start van ieder schooljaar door de leerkrachten in de groepen besproken met alle kinderen. 

MR (schoolgids)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op ’t Palet uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Via de MR kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school, bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, de ouderbijdrage, veiligheid of het lesrooster. De MR heeft daarover ongeveer eens per 6 weken overleg met de schooldirecteur. Deze vergaderingen zijn openbaar, al kunnen gedeeltes hiervan besloten zijn. Meer informatie over de rol van de MR kunt u vinden op onze site.

O

Onderwijskundige rapporten

Onderwijskundige rapporten worden verstrekt indien:

 • een leerling naar een andere basisschool gaat
 • een leerling naar een school voor speciaal basisonderwijs gaat
 • een leerling na groep 8 het voortgezet onderwijs gaat bezoeken

Ontruimingsplan

In samenwerking met de brandweer is een ontruimingsplan opgesteld. Mocht er brand uitbreken op school dan weet elke leerkracht hoe er gehandeld moet worden.

Elk voor- en najaar is er een ontruimingsoefening.

 

Ouderraad (schoolgids)

In een schooljaar vinden tal van activiteiten plaats buiten het reguliere onderwijs. De ouderraad is een commissie van ouders die het team met raad en vooral met daad bijstaat. Zo is deze raad betrokken bij de organisatie van Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8, etc. Tevens beheert de ouderraad de ouderbijdrage.

P

Parkeren

Parkeren voor de school is gevaarlijk voor de kinderen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw auto voor en na schooltijd te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen . De geel aangebrachte lijnen geven duidelijk aan waar niet geparkeerd mag worden. Dit werkt pas goed als iedereen zich daar ook écht aan houdt !!

Parro

Parro is een gratis app die elke ouder/verzorger kan gebruiken. U ontvangt van de groepsleerkracht een uitnodiging. Met Parro streven we naar een vlotte en heldere communicatie en zijn ouders altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken.

 

Portfolio

Portfolio

De leerlingen van groep 1/2 krijgen aan het eind van het schooljaar een portfolio. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee portfolio's per jaar. Het eerste is in februari en het tweede rapport voor de zomervakantie.

 

Privacy wetgeving (schoolgids)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, of kort gezegd: AVG. Deze nieuwe privacywet is op 25 mei 2018 van kracht en heeft gevolgen voor vrijwel alle bedrijven en sectoren. Ook voor het onderwijs. Hiervoor heeft stichting Voila een AVG taskforce in het leven geroepen. Alle medewerkers hebben daarvoor ook een AVG training gevolgd.

Op ‘t Palet wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het delen van foto’s, video-opnames, NAW gegevens en telefoonnummers van leerlingen, dient u toestemming te geven via de privacy voorkeuren binnen Parro. Aan het begin van het elk schooljaar worden ouders verzocht om dit te doen of te actualiseren. Ouders/verzorgers mogen namelijk altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken.

In het Voila privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

 

S

Schoolarts (schoolgids)

De schoolarts en de jeugdverpleegkundige vallen onder de Jeugdgezondheidsdienst regio Utrecht. 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. 

U krijgt van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in groep 2 en het tweede in groep 7.

Na het onderzoek worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolg contact komt met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.

Schoolreizen

Ieder schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De reisdoelen zijn per jaar verschillend. In de jaarplanning staat wanneer de groep met schoolreisje gaan.

Schooltijden (schoolgids)

Wij hanteren het vijf gelijke dagen rooster, de kinderen gaan alle dagen van 08.30 - 14.00 uur naar school. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen onder toezicht van de leerkrachten. De deuren van de school zullen om 08.20 uur open gaan voor de inloop waarbij kinderen meteen aan de slag gaan met hun taken. De lessen starten om 08.30 uur. 

Schoolverzuim

Bij ziekte (of ongeval) van uw zoon/dochter dient u dezelfde schooldag de school van het verzuim in kennis te stellen.

Het is fijn wanneer u tussen 8.00 en 8.30 uur belt.

Telefoonnummer.: 033-4940473.

Als voor 9.00 uur geen bericht ontvangen is en de leerling zonder opgaaf van reden de school verzuimt, zal telefonisch geïnformeerd worden naar de aard van de absentie.

 

Speelgoed

De laatste vrijdag voor elke vakantie mogen de kinderen van groep ½ speelgoed mee naar school nemen.

In groep 3 en 4 is dat incidenteel mogelijk. U ontvangt van de groepsleerkracht dan een bericht.

Speelgoed dat de agressie van kinderen oproept, zien we liever niet op school (geweren, pistolen etc.)

 

Stagiaires en studenten (schoolgids)

Op school zijn regelmatig stagiaires actief. Als lerende organisatie wil de school ook een bijdrage leveren aan het opleiden van toekomstige leerkrachten. Dit zijn studenten van de PABO. Zij doen praktijkervaring op tijdens diverse stages. Naast studenten van de lerarenopleiding bieden wij ook stageplaatsen aan MBO-studenten, bijvoorbeeld voor de opleiding onderwijsassistent. Wij hebben een interne coördinator opleiding, ook wel schoolopleider genoemd, die in samenwerking met de PABO en het MBO zorgt voor de plaatsing en begeleiding van onze studenten. In de klas worden de stagiaires begeleid door de groepsleerkrachten.

Startgesprekken

Als school willen wij graag samenwerken met ouders, wij zien ouders als 'ervaringsdeskundigen’. U kent uw kind het best en ziet het in verschillende situaties. Daarnaast willen wij graag de betrokkenheid van de ouders vergroten bij het onderwijs op onze school. Tijdens het startgesprek in september waar het kind bij aanwezig is, geeft het kind aan waar hij/zij trots op is, wat hij/zij wil bereiken het komende jaar en waar het kind extra hulp bij nodig heeft. De ouders geven informatie aan de leerkracht over hun kind aan de hand van diverse gespreksonderwerpen. Ten slotte geven de leerkrachten aan wat zij vanuit de overdracht hebben gehoord en welke doelen er voor de komende periode voor de kinderen zijn opgesteld met betrekking tot de leer- en onderwijsbehoeften. Er worden afspraken gemaakt wanneer en hoe deze doelen geëvalueerd worden met elkaar.

Studiedagen

Aan het begin van het schooljaar worden er studiedagen voor het team gepland. Op die dag is er geen les voor de kinderen. Het beleggen van studiedagen is mogelijk doordat de kinderen teveel uren les krijgen. (zgn. marge-uren). De studiedagen worden gehaald uit deze marge-uren. We proberen de studiedagen ruim van te voren bekend te maken. In de jaarplanning zijn de studiedagen terug te vinden. 

SWV De Eem

Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg.

SWV de Eem biedt hulp

De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van, kind (en ouders) en school wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt  SWV de Eem hulp bij passend onderwijs.

Een passend onderwijsaanbod voor elk kind

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol.

De komende jaren wil SWV de Eem, samen met de scholen en ouders, dit bereiken door:

 • een stevig fundament in het regulier onderwijs middels de basisondersteuning;
 • een duidelijke ondersteuningsroute in de regio;
 • efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning;
 • een dekkend netwerk aan voorzieningen in regio de Eem;
 • een open en transparante samenwerking met ouders en verzorgers;
 • samenwerking met ketenpartners en goede afstemming van verantwoordelijkheid.

Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders

Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft?” of “Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het beste aanmelden?” In gesprek met de school krijg je vast antwoord op je vragen. Maar heb je extra informatie nodig dan of  wil je praten met iemand die meedenkt over de oplossing van jouw probleem dan kan je terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders.

Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders

Bel of mail met vragen, Telefoon: 033 760 11 91 of E-mail: info@swvdeeem.nl

Telefonisch spreekuur/inloop: Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur Donderdagochtend: 09:00 uur – 12:00 uur

www.swvdeeem.nl

 

T

Toelatingsbeleid (Schoolgids)

Alle scholen van Stichting Voila hanteren hetzelfde toelatingsbeleid. Kort samengevat:
- U kunt een kennismakingsgesprek inplannen in het kwartaal dat uw kind 2 jaar oud wordt.
- Indien gewenst doet u een vooraanmelding op een school naar keuze, dit kan in het kwartaal dat uw kind 2 jaar oud wordt.
- Wanneer uw kind 3 jaar oud is ontvangt u een aanmeldformulier. Dan hoort u definitief of er plek is.
- Wanneer uw kind 3,5 jaar oud is ontvangt u een uitgebreid vragenformulier. Wanneer de school kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind volgt definitieve inschrijving.
Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om op school te komen kennismaken en een aantal keer te komen wennen.

Voila kent naast het toelatingsbeleid meerdere regelingen en codes, w.o. het leerlingenstatuut, de klokkenluidersregeling, de klachtenregeling en de integriteitscode. Voor informatie verwijzen we u naar de website van Voila: www.voilaleusden.nl.

V

vakantierooster

klik hier om naar het vakantierooster te gaan.

Verjaardagen en trakteren (schoolgids)

Traktaties mogen feestelijk zijn en lekker, tenslotte is een verjaardag een feestje. Als uw kind jarig is, willen wij niet stellen dat appels, kaas of worst de enige juiste traktatie is. Maar gezonde traktaties zijn welkom (kijk voor suggesties op www.gezondtrakteren.nl) en de wat jongere kinderen zijn met een ballon of sticker ook altijd blij. 

Een pak koffiebonen en/of thee voor de leerkrachten is een gewaardeerde traktatie. 

Uitnodigingen in de klas uitdelen is niet zo leuk voor diegenen die niet worden uitgenodigd. Per post/mail of na schooltijd uitdelen heeft onze voorkeur.

Verkeersveiligheid

De MR en waakt over de verkeersveiligheid rondom onze school en houdt zich tevens bezig met de fietsroute van en naar de school. Er is een aantal parkeerplaatsen rondom de school; wij verzoeken ouders om hun kind bij voorkeur lopend of op de fiets naar school te brengen. Auto’s kunnen bij voorkeur geparkeerd worden op de grote parkeerplaats bij Antares.

 

Verwijsindex (schoolgids)

’t Palet maakt indien nodig gebruik van de Verwijsindex.

De verwijsindex (VIR) is een informatiesysteem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken over een jeugdige tot 23 jaar. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een Verwijsindex landelijk verplicht. 

Waarom een verwijsindex? 

In de regio Eemland zijn veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen. Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen over het kind. De VIR zorgt ervoor dat de professionals van elkaar weten wie er betrokken is bij het kind en het gezin. Het gebruik van de VIR zorgt voor vroegtijdige signalering van zorgen bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook zorgt de VIR voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende instellingen. Samenwerking tussen professionals en ouders is heel belangrijk, omdat dan de problemen van een kind of jongere goed kunnen worden begeleid en uiteindelijk verholpen.  

 

Verzekering (schoolgids)

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder deze dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Wanneer bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt, valt die schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.

De basisschool is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

 

Vijftien minuten gesprekken

Twee keer per jaar houden wij vijftien minuten gesprekken. In deze gesprekken houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in het na- en voorjaar.

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor een gesprek, indien u vragen heeft over uw kind. Het kan ook voorkomen dat  het initiatief voor een gesprek van de leerkracht uitgaat.

 

Voortgezet onderwijs (schoolgids)

Om te kunnen bepalen wat de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs is voor een kind, worden de resultaten in ons leerlingvolgsysteem samengevoegd met de indruk die de leerkracht heeft van het kind. In april wordt in groep 7 een indicatie VO gegeven.  In januari van groep 8 wordt het voorlopig advies gegeven en in maart, na de doorstroomtoets, volgt het  definitief advies. In februari wordt de IEP-doorstroomtoets afgenomen. 

De indicatie en het advies komen tot stand in een overleg tussen de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en bouwcoördinator van de bovenbouw en de directeur. 

Met dit advies in het achterhoofd, kan op de website vanbasisnaarbrug.nl gezocht worden naar een passende school. Op deze website presenteren de scholen voor voortgezet onderwijs zich. Om een nog beter beeld van de middelbare scholen te krijgen zijn er meerdere open dagen die bezocht kunnen worden.

Vrije dagen voor alle groepen (schoolgids)

Aan het begin van het schooljaar worden er studiedagen voor het team gepland. Op die dag is er dus geen les voor de kinderen. Het beleggen van studiedagen is mogelijk doordat de kinderen te veel uren les krijgen (zgn. marge-uren). De studiedagen worden gehaald uit deze marge-uren. De studiedagen staan vermeld in het ‘Jaarboekje Ouders' 2023-2024, deze is terug te vinden op onze website. 

Vrijwillige ouderbijdrage (schoolgids)

Alle leerlingen moeten mee kunnen doen aan activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Als  school zullen wij nooit een leerling uitsluiten van activiteiten of een alternatief aanbieden als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen . De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma zullen dan door de school worden betaald. Dit is iets waar we voor staan!

Tijdens de MR vergadering aan het einde van het schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor dit schooljaar 2023-2024:

De vrijwillige ouderbijdrage is verschillen per groep:

 • Voor de groepen 1-2 is deze  €57,50.
 • Voor de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 is deze € 62,50.
 • Voor groep 8 is het bedrag € 125,00 (ouderbijdrage en schoolkamp).

Bij een incassomachtiging wordt de vrijwillige bijdrage in drie termijnen geïncasseerd.

Voor de kinderen die later instromen geldt het volgende::

 • 2 termijnen indien de uw kind na de kerstvakantie op school komt
 • 1 termijn indien uw kind na de meivakantie op school komt

Elk jaar zullen de bedragen door de medezeggenschapsraad opnieuw vastgesteld en akkoord worden gegeven.

De penningmeester van de ouderraad beheert de bijdragen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan zaken als bijdrage aan schoolreisjes, sportevenementen, projecten, afsluiting van het schooljaar, ouderavonden, festiviteiten, avondvierdaagse en vele onverwachte, kleine en soms wat grotere uitgaven. 

Na vrijwillige toestemming wordt de ouderbijdrage automatisch afgeschreven. Het is de bedoeling om de bedragen in de maanden oktober, december, februari af te schrijven.

Z

Ziek melden (schoolgids)

Bij ziekte (of ongeval) van uw zoon of dochter dient u dezelfde schooldag de school telefonisch van het verzuim in kennis te stellen. Ziekmeldingen via Parro berichten worden vaak te laat gelezen, wij vragen u om dit communicatiekanaal niet voor ziekmeldingen te gebruiken. Wanneer u belt is 8.20 uur een ongelukkig tijdstip, aangezien alle kinderen op dat moment binnenkomen. Rond 8.00 uur bellen is voor ons vele malen rustiger. Tel.: 033-4940473. Als voor 8.45 uur geen bericht ontvangen is en de leerling zonder opgaaf van reden de school verzuimt, zal telefonisch geïnformeerd worden naar de aard van de absentie.