Ouderraad

Ouderraad 2019-2020

De Ouderraad bestaat in feite uit alle ouders van leerlingen van Basisschool ‘t Palet. U bent dus ook lid van deze vereniging! De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur, de Ouderraad (OR). Deze bestaat uit een

* Voorzitter: Denis Hoogeveen
* Secretaris: Mariska Roestenburg
* Penningmeester: Heidy Sonneville
en overige bestuursleden bestaande uit ouders en teamleden. 

Onderstaand stellen een aantal van de OR leden zich kort aan u voor:

Mijn naam is Chantal Arends, 35 jaar. Samen met mijn man en 2 dochtertjes zijn wij sinds mei 2016 woonachtig in de Tabaksteeg. Onze oudste dochter (Louise, 4 jaar) is na de zomervakantie gestart op 't Palet. Om iets voor de school te kunnen betekenen, de school, de leerkrachten en andere ouders beter te leren kennen heeft dit mij doen besluiten mij bij de OR aan te sluiten.  

Aangenaam! Denis Hoogeveen, vader van Romeyn. Ik ben sinds 2015 lid van de Ouderraad. Wij wonen in Leusden-Zuid en Romeyn zit in groep 3 bij juffrouw Michelle. Ik ben lid geworden van de OR om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de kinderen en de school in de breedste zin van het woord. Sinds dit schooljaar ben ik voorzitter van de OR en proberen we concrete stappen te zetten om de OR verder te ontwikkelen. 

Tevens zijn ook lid van de Ouderraad Heidy Sonneville zij is onze penningmeester, Marianne Hondong den Adel en inmiddels al vele jaren een vast gezicht van de OR: Anea Houtveen. Het OR team wordt gecomplementeerd door aantal leden uit ‘t Palet team. 

De Ouderraad bestaat in feite uit alle ouders van leerlingen van Basisschool ‘t Palet. U bent dus ook lid van deze vereniging! Indien u dus vragen, opmerkingen of suggesties heeft of wellicht een vergadering wilt bijwonen spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur een email naar info@paletleusden.nl (tav OR)

Taken en verantwoordelijkheden Ouderraad

Wie doet nu eigenlijk wat binnen de school? Op de eerste plaats is er het Schoolbestuur die de beleidsstukken maakt. Ten tweede de Medezeggenschapsraad (MR) die brengt advies uit over beleid en heeft het recht om beleidsvoorstellen goed te keuren of af te wijzen. Ouders kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Zij kunnen dit rechtstreeks doen of via de Ouderraad.

De ouderraad heeft verder tot taak:
1. een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen;
2. de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen;
3. te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;
4. activiteiten te organiseren, zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen;
5. te functioneren als eerste achterban namens de ouders;

de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en bij het schoolbestuur.

De Ouderraad is wat dat betreft dus echt een uitvoeringsorgaan. Zij stelt zich ten doel om evenementen en activiteiten te organiseren die de schooltijd van de kinderen nog aangenamer maakt. De organisatie vindt plaats in overleg en in samenwerking met het team van leerkrachten en directie.

Voor de bekostiging van de evenementen maakt de OR gebruik van de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt: 55,50 euro per kind.

Voorbeelden van activiteiten die de Ouderraad (mede) organiseert zijn:

Het Sinterklaasfeest
Activiteiten rond Kerstmis (ontbijt/diner/markt)
Activiteiten rond Pasen
Afscheid Musical + BBQ groep 8
etc.

Communicatie

Als Ouderraad vinden wij de input van u als ouder erg belangrijk. U kunt op de volgende manieren uw ideeën, suggesties, klachten of vragen aan ons kenbaar maken:

  • Tijdens de algemene ouderavonden presenteert de Ouderraad zichzelf en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en het financiële jaaroverzicht en het jaarverslag in te zien.
  • Op de website van school wordt continu informatie geplaatst over de activiteiten en evenementen, soms met foto’s.
  • De Ouderraad is bereikbaar via de email van school, het mailadres is info@paletleusden.nl (tav OR). U kunt ons altijd benaderen om uw ideeën met ons te delen, opmerkingen en/of vragen te stellen.
  • Natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken op het schoolplein of tijdens evenementen.