Praktische ABC

Een aantal praktische zaken hebben we op alfabetische volgorde gerangschikt.

Het gaat hier om regels, afspraken en belangrijke wetenswaardigheden.

B

Bewegings-onderwijs

De lessen bewegingsonderwijs, gymnastiek dus, vinden plaats in de gymnastiekzaal. De groep 1-2 hebben een apart speellokaal en de kinderen van deze groepen gymmen in ondergoed (hemd en onderbroek).

De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten zorgen voor eenvoudige gymnastiekkleding. Gymschoenen die buiten gedragen worden, mogen niet in de zaal worden gebruikt en dat geldt ook voor gymschoenen met zwarte of donkere zolen.

Buitenschoolse opvang

De Buiten Schoolse Opvang wordt door Kinderopvang  Humanitas georganiseerd. De kinderen worden om 14.00 uur bij de lokalen opgehaald en mee naar de eerste verdieping van Antares genomen, waar de lokalen van de BSO zijn. Voor meer informatie: www.kinderopvanghumanitas.nl

De SNO haalt ook kinderen op om naar de Sportieve Naschoolse Opvang te gaan. Voor meer informatie over de SNO Leusden: www.snoleusden.nl

Het is belangrijk dat u aan de leerkracht doorgeeft op welke dagen uw kind gebruik maakt van de BSO of SNO. Mocht uw kind een keer geen gebruik maken van de BSO of SNO dan dient u dat zowel aan de leerkracht als aan de BSO of SNO door te geven.

E

Eten en drinken

We hebben ervaren dat samen een ‘gezonde snack’ eten de kinderen stimuleert om zichzelf een gezonder eetpatroon aan te leren. Als school zien we ook het belang van gezond eetgedrag en willen daar een positieve bijdrage aan leveren. Uiteraard bepaalt u zelf als ouder wat u uw kind meegeeft naar school. De dinsdag, woensdag en donderdag zijn op onze school ‘gruitdagen’. Op deze dagen vragen wij u om uw kind een stuk groente of fruit voor in de ochtendpauze mee te geven.
Voor de ochtendpauze op maandag en vrijdag vragen wij u ook om het liefst iets gezonds te eten mee te geven.

F

Festiviteiten

De belangrijkste festiviteiten van het schooljaar zijn:

 • het sinterklaasfeest.
 • het kerstfeest
 • sportevenementen zoals schoolvoetbal, schoolkorfbal en het schaaktoernooi
 • avond 4 -daagse
 • koningsspelen
 • schoolreisjes
 • afscheidsavond groep 8
 • verjaardagen leerkrachten
 • het schoolkamp voor groep 8

Fietsen

Kinderen die niet in de woonkern Leusden-Zuid wonen, kunnen op de fiets naar school komen.Voor de kinderen uit Leusden-Zuid geldt in principe dat ze lopend naar school moeten komen. Een uitzondering vormen die kinderen die in de "uithoeken" van Zuid wonen.

Fotograaf

Elk schooljaar komt er een schoolfotograaf, die een pasfoto van uw kind en ook een groepsfoto maakt. Tevens is het bij ons een goede gewoonte dat er om het jaar een familiefoto wordt gemaakt (broertjes en zusjes die op school zitten, samen op één foto).

G

Goede doel

Elk jaar houden we een actie voor een goed doel. Dit schooljaar is dat ‘De Voedselbank’ en ‘De Speelgoedbank’.

H

Hoofdluis

Iedereen kan het tegenwoordig krijgen. Schaamte hoeft absoluut niet! Kinderen besmetten elkaar zeer makkelijk en daarom is regelmatige controle gewenst.

Wanneer u hoofdluis ontdekt:

 1. De school inlichten, wij waarschuwen de andere ouders;
 2. uw kind behandelen voor het weer naar school gaat, uw drogist of apotheek heeft middelen daarvoor.

Verschijnselen: jeuk, krabben, ontstoken plekjes op het hoofd. Kijk vooral tussen het haar op warme plekken, achter oren, achterhoofd. De luizen krijgt u zelden te zien, wel de neten (eitjes) die aan het haar geplakt zitten.

Het lijkt roos, maar roos zit los. Neten zitten op het haar geplakt. Na de behandeling uitkammen met een speciale kam die de neten verwijdert! Kleding en beddengoed moet ook behandeld worden. Een week in een goed gesloten plastic zak bewaren helpt ook. Goede controle blijft noodzakelijk.

Na iedere vakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. Dit is een preventieve maatregel die is bedoeld om tijdig hoofdluis te signaleren. De controle wordt uitgevoerd door enkele ouders. Wordt er hoofdluis geconstateerd dan gaan we hier discreet mee om en melden we het de betrokken ouder en/of verzorger.

Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. Uiteraard gaat het hierbij om geringe hoeveelheden. Doel van huiswerk is om de kinderen er aan te wennen dat ze in hun vrije tijd toch wat ruimte plannen voor schoolse zaken. In groep 8 werken de kinderen met een agenda en wordt er gedurende één week gedaan of de kinderen op het voortgezet onderwijs zitten: dus elke dag huiswerk voor flink wat vakken. Ze vinden het over het algemeen reuze interessant !!!

I

Informatiebrief / Informatieavond

In de maand september informeert de leerkracht de ouders wat er zich in de loop van het schooljaar gaat afspelen in de groep. Voor de groepen 1-2, 3, 7 en 8 wordt dit in de vorm van een informatieavond gedaan. De ouders van groepen 4, 5 en 6 worden op de hoogte gebracht door middel van een uitgebreide nieuwsbrief.

Informatiegesprekken

Als school willen wij graag samenwerken met ouders, wij zien ouders als 'ervaringsdeskundigen’. U kent uw kind het best en ziet het in verschillende situaties. Daarnaast willen wij graag de betrokkenheid van de ouders vergroten bij het onderwijs op onze school. Tijdens het informatiegesprek in september waar het kind bij aanwezig is, geeft de leerling aan waar hij/zij trots op is, wat hij/zij wil bereiken het komende jaar en waar de leerling extra hulp bij nodig heeft. De ouders geven informatie aan de leerkracht over hun kind aan de hand van diverse gespreksonderwerpen. Ten slotte geven de leerkrachten aan wat zij vanuit de overdracht hebben gehoord en welke doelen er voor de komende periode voor de leerling zijn opgesteld met betrekking tot de leer- en onderwijsbehoeften. Er worden afspraken gemaakt wanneer en hoe deze doelen geëvalueerd worden met elkaar.

Inspectie

Elke school staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. De taken van deze inspectie zijn:

 • het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften
 • bekend blijven met de toestand van het onderwijs onder meer door bezoek aan de scholen
 • bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs
 • rapporteren aan en adviseren van de bewindspersonen
 • verrichten van andere werkzaamheden, waaronder het behandelen van klachten.

 

Het adres van de inspectie is:

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis).

Interne Begeleiders

Om de leerlingen goed te begeleiden in hun ontwikkeling zijn er naast leerkrachten ook interne begeleiders aanwezig op school. De interne begeleider helpt, coördineert en stuurt aan op het gebied van de leerlingenzorg. Meer informatie over de leerlingenzorg is onder het kopje ‘onderwijs’ te vinden.

Interne contactpersonen

Voor onze school zijn Loes Klarenberg en Ellis Janssens de interne contactpersonen.

De taken van de interne contactpersonen zijn:

 • De belangen behartigen van de klager of de aangeklaagde. Ook hier geldt net als bij de externe vertrouwenspersonen dat een collega interne vertrouwenspersoon van een andere school of locatie de belangen kan behartigen van de aangeklaagde, als deze laatste daar prijs op stelt.
 • De eerste opvang verzorgen wanneer er een klacht wordt ingebracht.
 • Verwijzen naar de externe vertrouwenspersonen.
 • Meldplicht naar het bestuur wanneer er sprake is van een vermoeden van seksuele intimidatie.
 • Informatie en voorlichting geven.
 • Initiatieven nemen in preventieactiviteiten en deze in- en doorvoeren. Dit in overleg met de externe vertrouwenspersonen en de directie. Evaluatie van deze activiteiten.
 • Overleggen met collega’s, directie, ouders, externe vertrouwenspersonen en derden. (Met inachtneming van geheimhoudingsregels).

Invallers

Het komt wel eens voor dat een leerkracht afwezig is in verband met ziekte of bijscholing. Wij proberen dan een invalleerkracht te vinden voor de groep. ’t Palet is aangesloten bij een poule met invallers, maar soms is het toch niet mogelijk om een invaller te vinden. De groep wordt dan opgedeeld en incidenteel kan een groep naar huis worden gestuurd. Van tevoren worden ouders hierover geïnformeerd.

K

Klachtenregeling

Ondanks het feit dat ouders makkelijk bij leerkrachten/directeur binnenlopen om problemen te bespreken, kan het voorkomen dat de ouder en de school niet tot een oplossing komen of dat de klacht van een dermate zwaar gehalte is, dat de ouder of de school het wenselijk vindt dat een ander, buiten de school, zich over de klacht buigt.

De overheid heeft voor alle besturen een klachtenregeling verplicht gesteld. Ons bestuur heeft zich aangesloten bij een landelijke klachtencommissie die deze regeling uitvoert.

In het kader van de uitwerking van deze klachtenregeling heeft het bestuur van de stichting Voila Leusden e.o. een externe vertrouwenspersoon benoemd. Het bestuur wil een pro-actief beleid voeren inzake preventie machtsmisbruik en het omgaan met klachten op haar scholen.

Het betreft de volgende formele klachten inzake:

 1. (Seksuele) intimidatie
 2. Pesten
 3. Mishandeling
 4. Onheuse bejegening
 5. Inbreuk op de privacy
 6. Didactische aanpak
 7. Pedagogische aanpak
 8. Organisatorische aanpak

Het bestuur wil hiermee voldoen aan haar wettelijke verplichting betreffende de klachtenregeling. Daarenboven wil het bestuur met een goede uitwerking van de klachtenregeling bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het pedagogisch klimaat op haar scholen. De school moet ten allen tijde een veilige plaats zijn voor leerlingen, ouders en leraren. Het bestuur staat een pro-actief en preventief beleid voor op haar scholen als het gaat om het voorkomen van machtsmisbruik en het naar tevredenheid afhandelen van klachten voor de betrokkenen.

Externe vertrouwenspersonen: Harry Kelderman en Marla van Berge Henegouwen-de Jonge

Verdere gegevens:

CED groep

Postbus 8639

3009 AP Rotterdam

Tel. 010-4071599

Email: evp@cedgroep.nl

Klassenouders

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich opgeven om klassenouder te worden. De klassenouders kunnen de leerkracht bij allerlei activiteiten ondersteunen en kunnen ook andere ouders inschakelen voor ouderhulp. Hierbij kunt u denken aan hulp bij het leesonderwijs, vervoer naar musea en hulp bij een sportdag. We vinden ouders altijd bereid om de helpende hand uit te steken. Dat geeft ons de gelegenheid om activiteiten te organiseren die we goed vinden voor de ontwikkeling van het kind.

Krantencontainer

Regelmatig wordt oud ingezameld. Het geld dat we daarmee verdienen wordt over de groepen verspreid, zodat elke groep eens wat extra's kan doen: nieuwe planten voor de vensterbank, treinkaartjes om een bezoek aan Amsterdam mogelijk te maken etc.

In de maandkalender kunt u lezen wanneer de papiercontainer voor de school staat.

Kunstzinnige Vorming

Met de Stichting Scholen in de kunst hebben we een contract afgesloten. Dit contract houdt in dat de kinderen bij ons op school alle onderdelen van de kunstzinnige vorming minstens eenmaal aangeboden krijgen tijdens de basisschoolperiode. Het gaat dan om dans - muziek - drama - audiovisuele vorming en beeldende vorming.

L

Leerplicht

Als een kind vier jaar is, mag het naar school. Verplicht is het dan nog niet. Als een kind tenminste drie jaar en tien maanden oud is, kan het, om aan de basisschool te wennen, de school voor ten hoogste vijf dagen/dagdelen bezoeken. Als een kind vijf jaar is geworden, moet het naar school. Op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig. U moet uw kind dan op een basisschool laten inschrijven. Vaak is dat al gebeurd. Bijna alle kinderen gaan naar de basisschool als ze vier jaar zijn. Ouders zijn verplicht er voor te zorgen dat hun kind naar school gaat.

Als een volledige schoolweek voor een vijfjarige te vermoeiend is, kan gebruik worden gemaakt van een speciale regeling die inhoudt dat een vijfjarige ten hoogste vijf uren per week mag thuisblijven. De ouders moeten dat tijdig doorgeven aan de directie van de school. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Zodra uw kind 6 jaar is geworden, is deze regeling niet meer van toepassing. Als uw kind twaalf is geworden, zal het over het algemeen de basisschool verlaten. Kinderen die nog wat meer tijd nodig hebben mogen maximaal twee jaar langer op de basisschool blijven. Het kan voorkomen dat een leerplichtig kind de lessen moet verzuimen. In zeer speciale gevallen wordt hiervoor toestemming verleend. Hierbij kunt u bijv. denken aan ziekte in de familie, een begrafenis of een huwelijk. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk bij de directeur te worden ingediend. Een wintersportvakantie of een dagje Efteling buiten de vastgestelde vakanties om, behoren dus niet tot de categorie "zeer speciale gevallen". In de leerplichtwet staat ook de procedure vermeld voor verwijdering/schorsing van een leerling. Ouders en leerling dienen gehoord te worden en de inspectie moet op de hoogte worden gesteld. Ondertussen kan de leerling worden geschorst. De school heeft wel een inspanningsverplichting: gedurende acht weken dient actief te worden gezocht naar een andere basisschool voor de te verwijderen leerling. Na deze periode volgt de definitieve verwijdering.

Luizencontrole

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dat gebeurt door een aantal ouders die vooraf door de GGD zijn geïnstrueerd. Sinds de invoering van dit controle-sy-steem is het aantal klachten over hoofdluis sterk verminderd.

M

Mobiele telefoons

In de hoogste groepen (groep 6- 7 en 8) is het toegestaan om mobiele telefoons mee naar school te nemen; ze moeten echter uit staan. Gebruik van mobieltjes is alleen na schooltijd toegestaan.

 

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op ’t Palet uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Via de MR kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school, bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, de ouderbijdrage, veiligheid of het lesrooster. De MR heeft daarover ongeveer eens per 2 maanden overleg met de schooldirecteur. Deze vergaderingen zijn openbaar, al kunnen gedeeltes hiervan besloten zijn. Meer informatie over de rol van de MR kunt u vinden op deze sit. De notulen van de MR zijn openbaar. Ouders en personeel kunnen de notulen opvragen bij de MR van de school.

 

O

Onderwijs-begeleidingsdienst

De onderwijsbegeleidingsdienst is een ondersteunende dienst. Enerzijds kan de school een beroep op deze dienst doen als we bepaalde onderdelen van het onderwijs willen veranderen/verbeteren ( b.v. aanschaf nieuwe rekenmethode ), anderzijds is het mogelijk de hulp van de dienst in te roepen indien kinderen hardnekkige (leer)problemen vertonen. Soms zijn de problemen dermate gecompliceerd dat we gebruik maken van een schoolpsycholoog die ook verbonden is aan de dienst.

CED groep

Postbus 8639

3009 AP Rotterdam

Tel. 010-4071599

Email. evp@cedgroep.nl

Bezoekadres. Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam

 

Onderwijskundige rapporten

Onderwijskundige rapporten worden verstrekt indien:

 • een leerling naar een andere basisschool gaat
 • een leerling naar een school voor speciaal basisonderwijs gaat
 • een leerling na groep 8 het voortgezet onderwijs gaat bezoeken

Ontruimingsplan

In samenwerking met de brandweer is een ontruimingsplan opgesteld. Mocht er brand uitbreken op school dan weet elke leerkracht hoe er gehandeld moet worden.

Elk voor- en najaar is er een ontruimingsoefening.

 

Ouderbijdrage

Tijdens de MR vergadering aan het einde van het schooljaar wordt de ouderbijdrage vastgesteld. De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt voor dit schooljaar € 57,50 voor de groepen 1 t/m 8,  de penningmeester van de ouderraad beheert de bijdragen. Indien de leerling na 1 januari de school voor het eerst bezoekt, bedraagt de bijdrage de helft van het vastgestelde bedrag. Indien de leerling de school na de paasvakantie voor het eerst bezoekt, wordt geen bijdrage meer gevraagd. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, wordt er bij het opstellen van de begroting van uitgegaan dat alle ouders bereid zullen zijn de bijdrage te voldoen.

De ouderbijdrage wordt besteed aan zaken als bijdrage aan schoolreisjes, sportevenementen, projecten, afsluiting van het schooljaar, ouderavonden, festiviteiten en vele onverwachte, kleine en soms wat grotere uitgaven.

Voor groep 8 wordt een extra bijdrage gerekend van € 65,00 voor het schoolkamp.

De ouderbijdrage wordt automatisch afgeschreven. Het ligt in de bedoeling om de bedragen in de maanden oktober, december, februari af te schrijven.

 

Ouderraad

In een schooljaar vinden tal van activiteiten plaats buiten het reguliere onderwijs. De ouderraad is een commissie van ouders die het team met raad en vooral met daad bijstaat. Zo is deze raad betrokken bij de organisatie van sinterklaas- en kerstfeest, de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8, etc. Tevens beheert de ouderraad de ouderbijdrage. Onder het kopje ‘Ouders’ vindt u meer informatie over de OR.

 

P

Parkeren

Parkeren voor de school is gevaarlijk voor de kinderen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw auto voor en na schooltijd te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen . De geel aangebrachte lijnen geven duidelijk aan waar niet geparkeerd mag worden. Dit werkt pas goed als iedereen zich daar ook écht aan houdt !!

Parro

Parro is een gratis app die elke ouder/verzorger kan gebruiken. U ontvangt van de groepsleerkracht een uitnodiging. Met Parro streven we naar een vlotte en heldere communicatie en zijn ouders altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken.

 

Privacy wetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, of kort gezegd: AVG. Deze nieuwe privacywet is op 25 mei 2018 van kracht en heeft gevolgen voor vrijwel alle bedrijven en sectoren. Ook voor het onderwijs. Hiervoor heeft stichting Voila een AVG taskforce in het leven geroepen. Alle medewerkers hebben daarvoor ook een AVG training gevolgd.

Op ‘t Palet wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het delen van foto’s, video-opnames, NAW gegevens en telefoonnummers van leerlingen, dient u toestemming te geven via een formulier. Dit formulier wordt aan het begin van het schooljaar met u gedeeld. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken.

In het Voila privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

 

R

Rapporten

Rapporten

De leerlingen van groep 1/2 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee rapporten per jaar. Het eerste rapport in februari en het tweede rapport voor de zomervakantie.

 

S

Schoolarts

De schoolarts en de jeugdverpleegkundige vallen onder de Jeugdgezondheidsdienst van de:

G.G.D. Eemland.

Zonnehof 10 Amersfoort

Tel.: 033 - 4618841

www.ggdmn.nl

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente.

U krijgt van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in groep 2 en in groep 7.

Na het onderzoek worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgcontact komt met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.

 

Schoolreizen

Ieder schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Het schoolreisje heeft zowel een educatief als een ontspannen karakter. De reisdoelen zijn per jaar verschillend. Voor de schoolreisjes wordt van de ouders een aparte bijdrage gevraagd.

Schooltijden

Wij hanteren het vijf gelijke dagen rooster, de groepen 1 t/m 6 gaan alle dagen van 08.30 - 14.00 uur naar school. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen onder toezicht van de leerkrachten. De deuren van de school zullen om 08.15 uur open gaan en de lessen starten om 08.30 uur.

Voor de groepen 7 t/m 8 geldt voor de komende jaren een overgangsregeling met betrekking tot het aantal lesuren. Deze overgangsregeling schuift jaarlijks op en verdwijnt in het schooljaar 2020 -2021 uit het rooster. Concreet betekent dit dat de groepen 7 t/m 8 van maandag tot en met donderdag om 14.15 uur uit zijn, op vrijdagen zijn de bovenbouwgroepen uit om 14.00 uur.

 

Schoolverzuim

Bij ziekte (of ongeval) van uw zoon/dochter dient u dezelfde schooldag de school van het verzuim in kennis te stellen.

Het is fijn wanneer u tussen 8.00 en 8.30 uur belt. Telefoonnummer.: 033-4940473.

Als voor 9.00 uur geen bericht ontvangen is en de leerling zonder opgaaf van reden de school verzuimt, zal telefonisch geïnformeerd worden naar de aard van de absentie.

 

Speelgoed

De laatste vrijdag voor elke vakantie mogen de kinderen van groep ½ speelgoed mee naar school nemen.

In groep 3 en 4 is dat incidenteel mogelijk. U ontvangt van de groepsleerkracht dan een bericht.

Speelgoed dat de agressie van kinderen oproept, zien we liever niet op school (geweren, pistolen etc.)

 

Sportdag

De jaarlijkse sportdag wordt gehouden in het voor- of najaar. De onderbouw doet allerlei spelletjes op de speelplaats van de school en de bovenbouwkinderen wijken uit naar de hockeyvelden waar ruimte voldoende is.

Stagiaires

Op school zijn regelmatig stagiaires actief. Als lerende organisatie wil de school ook een bijdrage leveren aan het opleiden van toekomstige leerkrachten. Dit zijn studenten van de PABO. Zij doen praktijkervaring op tijdens diverse stages. Naast studenten van de lerarenopleiding bieden wij ook stageplaatsen aan MBO-studenten, bijvoorbeeld voor de opleiding onderwijsassistent.

 

Stichting Voila

Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij vier identiteiten vertegenwoordigd, te weten de Katholieke (1 school), de Openbare (4 scholen en 1 nevenvestiging), de Protestant Christelijke (3 scholen) en de interconfessionele (2 scholen).

Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld. De Stichting Voila wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB) dat bestaat uit twee leden, te weten Gerrit-Jan Weiler, voorzitter en Wichert Eikelenboom, lid. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de organisatie en worden ondersteund door het bestuursbureau.

Het adres van het bestuursbureau is:

’t Erf 1, 3831 NA Leusdentel. 033-4335010

E-mail info@voilaleusden.nl.

Website: www.voilaleusden.nl

Stichting Vrienden van ‘t Palet

Het team van ‘t Palet heeft dromen en wensen op haar lijstje staan die goed zijn voor het onderwijs op de school en voor de sfeer-en leeromgeving voor de leerlingen en docenten. Zoals u weet draait de overheid de kraan steeds iets verder dicht en is de bijdrage vanuit het Rijk beperkt. Dit heeft tot gevolg dat ook ‘t Palet niet genoeg middelen, kennis, kunde of tijd heeft om kleine tot grote dromen te verwezenlijken. Deze situatie vraagt om creativiteit en van de nood is een deugd gemaakt… De Stichting Vrienden van ‘t Palet heeft een nieuwe dimensie gekregen met de doelstelling ‘Meer’ voor de kinderen én een goede werk- en speelomgeving op de school in samenwerking met vrienden, sponsors en vrijwilligers.

Vrienden

Samen weten en kennen wij zoveel mensen én kunnen we zoveel doen. Iedereen die zich enigszins betrokken voelt bij ’t Palet zien wij als onze vriend. Vandaar dat wij ook samen met jou mooie initiatieven voor ’t Palet willen bewerkstelligen. Met andere woorden, wij vragen je als Vriend van ‘t Palet een bijdrage te leveren in de vorm van het delen van jouw kennis en expertise, het inzetten van jouw tijd of kunde, jouw netwerk of mankracht.

Sponsoring

Naast het beschikbaar stellen van kennis en vaardigheden, kun je ons ook bijstaan via sponsoring. Jijzelf, jouw bedrijf of eventueel het bedrijf waar je werkzaam bent, kan een steentje bijdragen aan het welzijn van onze school door of jouw mankracht of producten in te zetten of een financiële ondersteuning te bieden.

Vrijwillige bijdrage

Tenslotte willen wij graag de vrijwillige bijdrage onder de aandacht brengen. Ook met deze donatie kunnen wij bepaalde wensen ten uitvoer brengen die ten goede komen aan de leerling en ontzorging bieden aan de leerkrachten!

 

Studiedagen

Aan het begin van het schooljaar worden er studiedagen voor het team gepland. Op die dag is er dus geen les voor de kinderen. Het beleggen van studiedagen is mogelijk doordat de kinderen teveel uren les krijgen. (zgn. marge-uren).De studiedagen worden gehaald uit deze marge-uren.
We proberen de studiedagen ruim van te voren bekend te maken.

SWV De Eem

Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg.

SWV de Eem biedt hulp

De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van, kind (en ouders) en school wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt  SWV de Eem hulp bij passend onderwijs.

Een passend onderwijsaanbod voor elk kind

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol.

De komende jaren wil SWV de Eem, samen met de scholen en ouders, dit bereiken door:

 • een stevig fundament in het regulier onderwijs middels de basisondersteuning;
 • een duidelijke ondersteuningsroute in de regio;
 • efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning;
 • een dekkend netwerk aan voorzieningen in regio de Eem;
 • een open en transparante samenwerking met ouders en verzorgers;
 • samenwerking met ketenpartners en goede afstemming van verantwoordelijkheid.

Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders

Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft?” of “Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het beste aanmelden?” In gesprek met de school krijg je vast antwoord op je vragen. Maar heb je extra informatie nodig dan of  wil je praten met iemand die meedenkt over de oplossing van jouw probleem dan kan je terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders.

Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders

Bel of mail met vragen, Telefoon: 033 760 11 91 of E-mail: info@swvdeeem.nl

Telefonisch spreekuur/inloop: Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur Donderdagochtend: 09:00 uur – 12:00 uur

www.swvdeeem.nl

 

V

vakantierooster

klik hier om naar het vakantierooster te gaan.

Verjaardagen

Traktaties mogen feestelijk zijn en lekker, tenslotte is een verjaardag een feestje. Wanneer uw kind jarig is, willen wij niet stellen dat appels, kaas of worst de enige juiste traktatie is. Maar gezonde traktaties zijn welkom (kijk voor suggesties op www.gezondtrakteren.nl)  en de wat jongere kinderen zijn met een ballon of sticker altijd blij. Een pak koffie en/of thee voor de leerkrachten is een gewaardeerde traktatie.

Uitnodigingen in de klas uitdelen is niet zo leuk voor diegenen die niet worden uitgenodigd. Per post/mail of na schooltijd uitdelen heeft onze voorkeur.

 

Verkeersveiligheid

De MR en waakt over de verkeersveiligheid rondom onze school en houdt zich tevens bezig met de fietsroute van en naar de school. Er is een aantal parkeerplaatsen rondom de school; wij verzoeken ouders om hun kind bij voorkeur lopend of op de fiets naar school te brengen. Auto’s kunnen bij voorkeur geparkeerd worden op de grote parkeerplaats bij Antares.

 

Verzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder deze dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Wanneer bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt, valt die schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.

De basisschool is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

 

Vijftien minuten gesprekken

Twee keer per jaar houden wij vijftien minuten gesprekken. In deze gesprekken houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in het na- en voorjaar. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor een gesprek, indien u vragen heeft over uw kind. Het kan ook voorkomen dat  het initiatief voor een gesprek van de leerkracht uitgaat.

 

Voortgezet onderwijs

Om te kunnen bepalen wat de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs is voor een kind, worden de resultaten in ons leerlingvolgsysteem samengevoegd met de indruk die de leerkracht heeft van het kind. Er wordt in november in groep 8 een voorlopig schooladvies gegeven. Met het advies van de groepsleerkracht in het achterhoofd, kan in het voorjaar de scholenmarkt bezocht worden. Op deze markt presenteren de scholen voor voortgezet onderwijs zich. Om een nog beter beeld van de middelbare scholen te krijgen zijn er meerdere open dagen die bezocht kunnen worden. In groep 8 wordt in april de eindtoets van Cito afgenomen.

 

Z

Ziek melden

Bij ziekte (of ongeval) van uw zoon of dochter dient u dezelfde schooldag de school telefinisch (niet via Parro) van het verzuim in kennis te stellen. Wanneer u belt dan is 8.30 uur wel een erg ongelukkig tijdstip, aangezien alle kinderen op dat moment binnenkomen. U kunt dan het beste rond 8.00 uur bellen.

Telnr.: 033-4940473.

Als wij voor 8.45 uur geen bericht ontvangen is en de leerling zonder opgaaf van reden de school verzuimt, zal telefonisch geïnformeerd worden door de directie naar de aard van de absentie.